Avís Legal

El CLUB BÀSQUET MANLLEU, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar cumplimient a las obligacions disposades a la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines en són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web asumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’0bservança i cumplimient rigurós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El CLUB BÀSQUET MANLLEU, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris les mencionades obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del CLUB BÀSQUET MANLLEU.

1. DADES IDENTIFICATIVES

  • Denominació social: CLUB BÀSQUET MANLLEU
  • Nom comercial: CBM
  • NIF: G60017670
  • Domicili: C/ Font de Tarrés, 52
  • 08560 MANLLEU
  • e-mail: cbmanlleu@gmail.com
  • e-mail: info@cbmanlleu.cat

2. OBJECTE

A través del lloc Web, ofrerim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMIENT DE DADES

Quan per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantitzaran la seva veracitat, exactitut, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a les mencionades dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció Política de Privacitat.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’espai Web i en especial, disenys, textes, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altres signes susceptibles d’utilizació industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel.lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel.lectual, sobre els contenguts i/o qualsevol altres elements insertats en el pàgina, que son propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d’utilizar-los en el tràfic econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals contenguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que se’n derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, a menys que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereix als Usuaris cap altre dret d’utilizació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus Contenguts diferents als aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia y expressa autorizació específicament otorgada a tal efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textes, fotografies, disenys, logotipos, imatges, programes d’ordenador, codis font i, en general, qualsevol creació intel.lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel.lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el diseny gràfic de l’Espai Web, menús, botons de navegació, el codi HTML, els textes, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposi de la corresponent autorizació per la utilizació dels elements. El contingut disposat a l’Espai Web no podrà ser reproduit ni en la seva totalitat ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap medi, a menys que se compti amb l’autorizació prèvia, per escrit, de la mencionada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel.lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a:

1. Fer un ús adequat i lícit de l’espai Web així com dels contenguts i serveis, de conformitat amb; (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i bones costums generalment acceptadas i (iv) l’ordre públic.

2. Proveir-se de tots els medis i requerimients tècnics que es precisin per accedir a l’Espai Web.

3. Facilitar informació verdadera al cumplimentar amb els seves dades de caràcter personal els formularis contenguts en l’Espai Web i a mantenir-los actualizats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant lo establert en l’apartado anterior, l’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb fins o afectes il.lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilizar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilizació dels serveis o els documents, arxius i tota classe de contenguts emmagatzets en qualsevol equip informàtic.

2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per dit accés.

3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.

4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.

5. Intentar accedir, utilizar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïedors i altres Usuaris.

6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els contenguts, a menys que es compti amb l’autorizació del titular dels corresponents drets o allò resulti legalment permès.

7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel.lectual o industrial i demés dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als contenguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin insertar-se en els contenguts.

8. Obtenir i intentar obtenir els contenguts usant mitjans o procedimients diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en las pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilizació de l’Espai web i/o dels continguts.

9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, contenguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, grabacions, software i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol forma sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatories, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, a las bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituts o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.• Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment aceptades o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o por.• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per la salut i l’equilibri psíquic.• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel.lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi set autorizat l’ús que es preté realitzar.• Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impeixi el normal funcionamient de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web, se li proporciona una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custodia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als mencionats serveis i/o contenguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol dret que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autorizat, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel.lació. En conseqüència, mentres no efectui la notificació anterior, l’empresa quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pugués derivar-se de l’ús inadequat de la seva contraseña, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilizació il.lícita dels contenguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il.legítim. Si de manera negligent incumplís qualsevol de las obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que de dit incumplimient pugués derivar-se per a l’empresa.

6. RESPONSABILITATS

No es garantitza l’accés continuat, ni la correcta visualizació, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguin veure’s impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No se fa responsable de las decisions que puguin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als contenguts o informacions oferides.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis ofertats en el mateix, és contrari a las presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web. Únicament serà responsable d’eliminar, quan abans millor, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

1. Interferències, interrupcions, fallades, omisions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconexions en el funcionamient del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en las línies i xarxes de telecomunicacions, o por qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.

2. Intromisions il.legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals como virus informátics o qualsevol d’altres.

3. Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.

4. Errors de seguretat o navegació produits per un mal funcionamient del navegador o per l’ús de versions no actualizades del mateix. L’administrador de l’espai web es reserva el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contengut o informació present en l’Espai Web.

L’empresa exclueix qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de toda naturalesa que puguin derivar-se de la mala utilizació dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de l’Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat per el contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, sent els mateixos únicament per la prestació dels serveis de consultes i dubtes. Per altra banda, en cas que causi danys i perjudicis per un ús il.lícit o incorrecte de dits serveis, podrà ser l’Usuari reclamat per els danys o perjudicis causats. Vostè mantindrà a l’empresa indemne davant qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant a qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars utilitzades amb la finalitat de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionamient de l’Espai Web.

7. HIPERVÍNCLES

L’Usuario s’obliga a no reproduir de cap manera, ni mitjançant un hiperenllaç o hipervíncle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, sense autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incluir enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col.laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, l’entitat no es responsabilitza del contingut de dits Espais web, ni es situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que inclueixin enllaços al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autorizat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra entitat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminacin per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il.lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) deurà enllaçar amb la pròpia direcció de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com part del seu web o dintre d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de las pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol.licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després del qual deurà procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destí a l’Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari deu proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot ell en cumpliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9.COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilizar la tecnologia “cookie” en l’Espai Web, amb la finalitat de reconèixe’l com Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l’Espai Web mitjançant la pre-selecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les cookies recullen la dirección IP de l’usuari sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies son fitxers enviats a un navegador, mitjançant un servidor Web, per a registrar la navegació de l’Usuari en l’Espai Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies y per impedir la instal.lació de cookies en el seu disc dur. Per favor consulti las instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilizat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries de l’Usuari, els perfils demogràfics dels Usuaris, així com per a mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i número d’entrades.

10. DECLARACIONS Y GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. En conseqüència, al oferir-los, no s’otorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts en l’Espai web, incluint, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excluir-se tals declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions perllongades del suministre elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebelió, explosions, inundacions, actes y omisions del Govern, i en general tots els suposits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts es someteran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el supòsit de que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultarà inexigible o nula en virtud de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, dita inexigibilitat o nulitat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nules en el seu conjunt. En tals casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució de dita estipulació per una altre que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, consegueixi l’objetiu i pretensió reflexada en l’estipulació original.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

L a utilització per part del client dels serveis de la botiga on-line pressuposa l’acceptació de les Condicions Generals de Compra en el mateix moment de la realització de la compra. Per tant, és recomanable llegir el següent per procedir a la compra.

1. USUARIS I DRETS DELS CLIENTS

El CLUB BÀSQUET MANLLEU informa que el lloc web està dirigit exclusivament a un públic major de 18 anys, restringint l’ús d’aquest a menors d’edat, així mateix el CLUB BÀSQUET MANLLEU es reserva el dret de cancel·lar el compte d’accés d’un usuari si es detecten actes fraudulents en l’ús del servei.

2. PREUS I PAGAMENTS

El pagament de la comanda es realitza al final del procés, i serà imprescindible dur-la a terme perquè la comanda es pugui formalitzar.

Els preus són els indicats a la pàgina en la data en què es realitza la comanda, inclòs aquest l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Un cop formalitzat el pagament de la comanda, el client podrà descarregar una factura desglossada de la mateixa.

El preu del franqueig es trobarà en un formulari desglossat en la mateixa factura. Els pagaments es poden fer amb targeta de crèdit Visa ® o MasterCard ®; No s’accepten pagaments a través d’altres procediments com efectiu en el lliurament, transferència o pagament en el cobrament de la comanda. Abans del moment del pagament, el client podrà cancel·lar la formalització de la comanda tancant la finestra del navegador.

CLUB BÀSQUET MANLLEU es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar articles i preus en funció de les novetats.

3. ENTREGA

El termini aproximat de lliurament de les comandes és de 15 dies laborables, i aquest es pot modificar en períodes d’alta producció. El lliurament es realitzarà a l’adreça facilitada pel client.

L’adreça indicada pel client pot ser una adreça privada, un lloc de treball o qualsevol altra adreça indicada. L’adreça de facturació i enviament no ha de coincidir.

3.1 INCIDÈNCIES EN L’ENTREGA

En cas de no poder realitzar el lliurament per absència del destinatari, l’agència de transport podrà posar-se en contacte amb el destinatari. Després d’un intent fallit, el client haurà de posar-se en contacte amb l’agència de transport, que en el seu cas serà MRW de la seva àrea per procedir al lliurament.

4. CANVIS, DEVOLUCIÓ I CANCEL.LACIÓ

  • Canvi: Considerat canvi del mateix producte en un altre color o mida (exclosos els productes personalitzats amb nom o dorsal)
  • Devolució: Originat per un defecte o dany al producte.
  • Cancel·lació: CLUB BÀSQUET MANLLEU no contempla una cancel·lació en les comandes realitzades a través de la botiga online, entenent que un cop realitzat el pagament, s’accepta.

No es permeten canvis ni devolucions d’articles personalitzats sense danys ni defectes realitzats per CLUB BÀSQUET MANLLEU. Si el client comet errors en la personalització de la premsa, no es pot realitzar cap devolució ni canvi.

4.1 PROCEDIMENT DE CANVI

El procés s’ha de realitzar en un termini màxim de 30 dies naturals des de la recepció de la comanda.

La comanda s’ha d’enviar al domicili social de CLUB BÀSQUET MANLLEU., a Psg del Ter, s/n 08560 , MANLLEU, ESPANYA fent que el client es faci responsable de les despeses d’enviament de les mateixes.

El canvi es lliurarà amb les mateixes condicions de lliurament d’una nova comanda, (3. Lliurament) amb la diferència que CLUB BÀSQUET MANLLEU és responsable de les despeses d’enviament d’aquest.

4.2 PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

El procés s’ha de realitzar en un termini màxim de 30 dies naturals des de la recepció de la comanda.

La comanda s’ha d’enviar al domicili social de CLUB BÀSQUET MANLLEU., a Psg del Ter, s/n 08560 , MANLLEU, ESPANYA franqueig degut, és a dir, les despeses de devolució de la comanda seran a càrrec de CLUB BÀSQUET MANLLEU, i no suposaran cap cost per al client.

La devolució es lliurarà amb les mateixes condicions de lliurament d’una nova comanda (3. Lliurament), amb la diferència que CLUB BÀSQUET MANLLEU és responsable de les despeses d’enviament d’aquest.

4.3 ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la botiga online, pot posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client, per qualsevol dels següents mitjans:

-Telèfon: 621247336
-Correu electrònic: info@cbmanlleu.cat
-Correu postal: CLUB BÀSQUET MANLLEU., a Psg del Ter, s/n 08560 , MANLLEU, Barcelona

Facebook
Twitter
Instagram